Regulamin serwisu

 1. W ramach strony internetowej blogrowerowy.pl Administrator udostępnia użytkownikom miejsce na serwerze w celu dokładania wpisów, a także powiązanych z nimi innych treści i materiałów.
 2. Korzystający ze strony internetowej blogrowerowy.pl (zwanej dalej „stroną internetową”) potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Aktywne korzystanie z możliwości dodawania wpisów możliwe jest po wyrażeniu zgody na niniejszy Regulamin i udostępnieniu takiego uprawnienia przez Administratora.
 4. W celu uzyskania zgody na publikowanie na stronie należy zwrócić się o zgodę do Administratora, który udostępni w tym celu odpowiedni login.
 5. Velo w ramach systemu przestrzegają procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych.
 6. Administratorem danych osobowych jest Velo sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Pszczyńska 305, Polska. Dane są chronione i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych tj.z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
 7. Dane użytkowników podawane przy rejestracji są przetwarzane przez Velo sp. z o.o. w celu realizacji usługi. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania czy do sprzeciwu w ich przetwarzaniu.
 8. Każdy wpis jest przyporządkowywany przez użytkownika do jednej kategorii tematycznej i musi łączyć się z celem istnienia strony internetowej. Administrator jest uprawniony w szczególności do: moderacji, poprawek i usunięcia poszczególnych wpisów, ich części czy załączników.
 9. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie treści i inne materiały opublikowane na stronie internetowej za pośrednictwem konta przez niego założonego.
 10. Użytkownik oświadcza, że posiada tytuły prawne do wszelkich treści i innych materiałów opublikowanych na stronie internetowej za pośrednictwem jego konta w zakresie niezbędnym do ich wykorzystania zgodnie z niniejszym Regulaminem w tym w szczególności do publikacji na stronie blogrowerowy.pl. Użytkownik potwierdza, że materiały te nie naruszają praw lub dóbr osobistych osób trzecich, są wolne od wad prawnych a ich treść jest zgodna z obowiązującym prawem. W szczególności użytkownik oświadcza, że osoby których wizerunek uwidoczniono w materiałach umieszczonych na stronie wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku.
 11. Administrator ani właściciel strony nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez użytkowników we wpisach.
 12. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez użytkowników treści i innych materiałów na stronie internetowej, które są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, naruszają prawa osób trzecich, są wulgarne lub obsceniczne, zawierają treści pornograficzne, propagują przemoc, nienawiść rasową, narodową lub religijną lub są w inny sposób naganne, są reklamą, są spamem lub niezamówioną informacją handlową.
 13. Niedopuszczalne jest umieszczanie na stronie bez zgody Administratora wpisów mających na celu wyłącznie promowanie lub reklamowanie, produktów i usług.
 14. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do destabilizowania w obszarze technologicznym strony internetowej, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić użytkownikom korzystanie ze strony internetowej.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów kont użytkowników, cech użytkowych i możliwości strony internetowej, okresowego wyłączenia bez uprzedniego powiadomienia, usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów, całkowitego zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu użytkowników na stronie internetowej.
 16. W razie naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu Administrator ma prawo według swojego uznania zablokować konto użytkownika na określony okres lub zamknąć konto użytkownika z jednoczesnym usunięciem wszelkich treści i materiałów wprowadzonych przez użytkownika na stronę internetową, albo wyłączyć publikację treści i materiałów umieszczonych przez użytkownika. Decyzja w tej sprawie będzie należała do swobodnego uznania Administratora.
 17. Umieszczanie wpisów na stronie internetowej jest dobrowolne i darmowe tj. nie wiąże się z żadnym obowiązkiem zapłaty przez właściciela strony na rzecz użytkownika ani też nie wiąże się z żadnymi korzyściami na jego rzecz.
 18. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie internetowej.
Przed opublikowaniem komentarza prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną tutaj.

napisz coś od siebie

Dodaj komentarz.

Przed przesłaniem formularza prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną tutaj